Kelly Burneson Photography | 9/8/15 VG Soccer vs Shrewsbury