Kelly Burneson Photography | Gibbons Boys vs. Shrewsbury 1/31/14