Kelly Burneson Photography | Gibbons Girls vs. Shrewsbury: 1/31/14